Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy SR

Stav k 1. 1. 2016

  • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č.58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z.*
  • (* Zákon č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 4/2010 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z.
  • Vyhláška MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR sú dostupné aj prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.slov-lex.sk/domov