Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Právne akty Európskeho parlamentu a Rady

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS.

  


  

Právne akty EÚ/EK vydané k smernici 2010/75/EÚ  (stav k 11. 11. 2015)

Závery o BAT 

 • 2012/134/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára 2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla (Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 1 – 62)
 • 2012/135/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára 2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele (Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63 – 98)
 • 2013/84/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. februára 2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín (Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2013, s. 13 – 29)
 • 2013/163/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013 , ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú. v. EÚ L 100, 9.4.2013, s. 1 – 45)
 • 2013/732/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku  (Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 34 – 48)
 • 2014/687/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby celulózy, papiera a lepenky (Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 76 – 126)
 • 2014/738/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) b  (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 38 – 82)

 


 

2012/119/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 63, 2.3.2012, s. 1 – 39)


 

Prechodný národný program SR

 • 2012/115/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 52, 24.2.2012, s. 12 – 25)
 • 2014/25/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 34 – 37)

 

Ostatné

 • 2012/249/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 44 – 47)
 • 2012/795/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012 , ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 57 – 65)

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ(ES)/EK sú na stránke EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk


ENVIROPORTÁL: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)