Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IPKZ/IPPC linky

Slovenská republika

Česká republika

Členské štáty EU a medzinárodné inštitúcie

Ďalšie kandidátske štáty pre členstvo v EU

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže