Vytlačiť Poslať stránku

Oznam pre verejnosť, 18.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 10. 02. 2010 podal ohlasovateľ Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov na genetické technológie s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posúdením ohlásenia začatia činnosti v predmetných uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum.

Pripomienky verejnosti očakávame do 22. 03. 2010 na adrese