Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 05. 05. 2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 29. 04. 2010 podal používateľ Evonik Fermas spol. s r.o., Slovenská Ľupča, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov na genetické technológie s úrovňou ochrany 1.

Pripomienky verejnosti očakávame do 03. 06. 2010 na adrese .

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže