Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť – 05.03.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 24. 02. 2009 podal ohlasovateľ Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadení na genetické technológie, zaevidovaných na MŽP SR pod č. 398039, 399039, 400039, 401039, 402039, 403039, 404039, 405039, 407039, 408039, 409039, 410039, 411039, 412039 s úrovňou ochrany 1 a zariadení zaevidovaných na MŽP SR pod č. 406039, 413039, 318076 s úrovňou ochrany 2.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 06. 04. 2009 na adresu :
 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže