Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zelené verejné obstarávanie

Predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny dopad tovarov, služieb a stavebných prác v rámci ich nakupovania a verejného obstarávania, a to uplatňovaním environmentálnych požiadaviek.
Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.
Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

  • plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia (napr. energetická účinnosť, zachovanie prírodných zdrojov, znižovanie emisií CO2),
  • zlepšovaní sociálnych a zdravotných podmienok života (napr. zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia),
  • úspore nákladov,
  • posilnení dôvery občanov, podnikov a spoločnosti smerom k verejnej správe,
  • presadzovaní inovácie,
  • podpore vývoja konkurencieschopných environmentálnych tovarov a služieb a v rozšírení trhu o takéto produkty.

Ďalšie informácie

 

Vláda SR prijala v roku 2016 „Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020“. Minister životného prostredia zároveň každoročne vláde predkladá Informácie o plnení akčného plánu (2017, 2018).

Inštitút environmentálnej politiky sa vo svojej analýze bližšie pozrel na obstarávanie v troch produktových skupinách a vo svojom komentári konštatuje, že celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejšieho papiera či osobných áut nemusia byť pre štát vyššie a pozitívne sa odrazia na životnom prostredí. Dostupné počítače už v súčasnosti spĺňajú environmentálne normy. Komentár IEP nájdete tu.