Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Systém environmentálneho manažérstva

 

Dva najrozšírenejšie systémy environmentálneho manažérstva sú ISO 14000 a EMAS.

Systém environmentálneho manažérstva (EMS) je podľa normy ISO 14001 zložkou komplexného systému manažérstva, ktorá obsahuje štruktúru, plánovacie činnosti, zodpovednosti, zvyklosti, postupy, procesy a prostriedky na prípravu, realizáciu, preskúmanie a udržanie environmentálnej politiky. EMS je systém riadenia firmy vo vzťahu k ochrane životného prostredia a vychádza z radu noriem ISO 14000.

Schéma environmentálneho manažérstva a auditu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ako dobrovoľný nástroj riadenia podniku znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. Schéma bola vyvinutá v rámci 5. Environmentálneho akčného programu Európskej únie. V porovnaní s pôvodnou normou ISO 14001 kladie EMAS prísnejšie nároky na prvky akými sú zapojenie zamestnancov, externá komunikácia, environmentálne vyhlásenie, zlepšovanie environmentálneho správania a súlad s legislatívou.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

· prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania
· dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
· silnom zapojení zamestnancov;
· hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
· poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
· registrácii prostredníctvom, na základe úspešného overeniaakreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže