Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV

Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV

Digitálne vrstvy

 • Chránené územia (CHu.zip (3,5 MB)
   • Chránené vtáčie územia
   • Ochranné pásma vodných zdrojov
   • Mokrade národného významu
   • Mokrade typu RAMSAR
 • Výsledky rizikovej analýzy (Riskana.zip (3,8 MB)
  • Výsledky rizikovej analýzy
 • Vymedzenie útvarov povrchových vôd (Vupv_sk.zip (4,3 MB)
  • Vymedzenie útvarov povrchových vôd
 • Vymedzenie útvarov podzemných vôd (GWB1.zip (1,3 MB)
  • Vymedzenie predkvartérnych útvarov podzemných vôd
  • Vymedzenie kvartérnych útvarov podzemných vôd
  • Vymedzenie útvarov geotermálnych vôd
 • Identifikácia útvarov podzemných vôd v riziku (GWPI2.zip (1,3 MB)
  • Útvary geotermálnych vôd
  • Kvartérne útvary podzemných vôd
  • Predkvartérne útvary podzemných vôd

The Danube River Basin District

Maps