Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie - informácie o oprávnených posudzovateľoch

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) tretieho bodu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva informáciu o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia.

Aktualizácie:

  • 21. 01. 2019 - Časť I. Odbor emisno - technologické posudzovanie, vydanie deviate k  18. januáru 2019
  • 21. 01. 2019 - Časť II. Odbor imisno - prenosové posudzovanie, vydanie siedme k 18. januáru 2019
  • 23. 01. 2018 - Časť III. Odbor posudzovanie monitorovania emisií, vydanie  tretie k 23. januáru 2018