Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Meranie - usmernenia, ostatné informácie

Dokumenty MŽP SR:

I. Zodpovedná (fyzická) osoba za osobné odborné riadenie, vecnú správnosť, zdokumentovanie, upozornenia, názory a interpretácie výsledku danej  oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 3 písm. d) a ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z a § 4 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.


I.A Zodpovedná (fyzická) osoba - žiadosti (podklady)

 • Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť podľa § 11 ods. 1 až 3 vyhláš­ky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. / Žiadosť o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť podľa § 11 ods. 4 vyhláš­ky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 22. 07. 2014, Word 97-2003.zip, 283 kB)
 • Žiadosť o vydanie (rozšírenie rozsahu) osvedčenia zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť podľa § 11 ods. 1 až 3 (ods. 4) vyhláš­ky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.pre oprávnené meranie pomeru benzínu a pár systému II. stupňa rekuperácie na čerpacích staniciach benzínu (vydanie 03. 03. 2014, Word 97-2003.zip 90 kB)
 • Informácia MŽP SR o preukazovaní splnenia kvalifikačnej požiadavky podľa § 4 ods. 4 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. na referenčnú odbornú činnosť, k prílohám č. P2 až P9, P13 a P15 „všeobecného“ podkladu pre podanie žiadosti zodpovednej osoby a k prílohám č. P1, P4 a P6 podkladu „pre oprávnené meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie na čerpacích staniciach benzínu (vydanie 23. 07. 2013, pdf 65 kB)
 • Žiadosť podľa § 32 ods. 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť a spresnenie rozsahu pôsobnosti, ktorá je zapísaná ako zodpovedná osoba v oprávnení podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z. (vydanie 23. 07. 2014, Word 97-2003.zip 78 kB)
 • Žiadosť o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť podľa § 11 ods. 4 vyhláš­ky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. – odbor a7 (spaľovanie odpadov, PVC), (vydanie 28. 07. 2014, Word 97-2003.zip, 54 kB)

I.B Zodpovedná (fyzická) osoba - oznamovanie zmien (§ 20 ods. 7 písm. l) zákona o ovzduší, § 13 ods. 4 a 6 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.)

 • Informácia MŽP SR o oznamovaní zmien zodpovednými osobami podľa § 20 ods. 7 písm. l) bod 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a § 13 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 17. 07. 2013 - doplnené informácie o oznamovaní rozšírenia rozsahu pôsobnosti vo väzbe na vzorkovanie - manuálne metodiky, pre ktoré sa analytické stanovenie zabezpečuje stálym subdodávateľom a väzieb na osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek, Word 97-2003.zip, 22 kB)

I.C Zodpovedná (fyzická) osoba - skúška, rôzne

Sylaby - okruh skúšobných tém pre skúšku žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby podľa § 12 ods. 3 a nasl. vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 25. 04. 2016, pdf 367 kB)

UPOZORNENIE Vyššie uvedené sylaby - okruh skúšobných tém je potrebné uplatňovať podľa platných predpisov v čase podania žiadosti/konania skúšky - platnosť predpisov je nevyhnutné vopred verifikovať podľa právneho a informačného portálu https://www.slov-lex.sk/domov!    


 

II. Oprávnená právnická osoba/podnikateľ - dokumentácia systému manažérstva oprávnených technických činností podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

 • Požiadavky č. 17683/2013 na náležitosti príručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 26. 03. 2013, pdf 205 kB, editovanie Word 97-2003.zip 116 kB)
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu (osoby splnomocnenej konať v mene štatutárneho orgánu) oprávnenej osoby (subdodávateľa) (vydanie 3. 01. 2013, Word 97-2003.zip 15 kB)

 


 

III. Požiadavky MŽP podľa § 20 ods. 14 písm a) zákona č. 137/2010 Z. z. a usmernenia pre akreditáciu a pravidelný dohľad nad notifikovanými oprávnenými činnosťami

 • Usmernenie č. 40181/2012 o používaní návrhov OTN ŽP a STN uvedených v bývalom výnose na MŽP SR č. 1/2003 účel oprávnených technických činností po vydaní informácie o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. (vydanie 1. 08. 2012, pdf formát 44 kB)
 • Usmernenie č. 54310/2012 na účel implementácie zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vo veciach oprávnených technických činností (vydanie 19. 10. 2012, pdf 641 kB)
 • Požiadavky č. 17680/2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. v odboroch oprávnených meraní a1 až a3, a5 a a7 (pdf 239 kB, editovanie Word 97-2003.zip 93 kB, nové 6. 11. 2014 - úpravy v príklade pre ČS benzínu II. stupeň rekuperácie)
 • Požiadavky č. 17682/2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií (AMS-E) podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. (vydanie 26. 03. 2013, pdf 194 kB, editovanie Word 97-2003.zip 93 kB)
 • Požiadavky č. 30415/2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia (AMS-KO) podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. (vydanie 06. 06. 2013, pdf 219 kB, editovanie Word 97-2003.zip 81 kB)

 


 

IV. Informácie a ostatné podklady MŽP SR vo veciach notifikovaných oprávnených činností

 • Informácia č. 60161/2011 o uplatňovaní CEN/TS 15675 a EN 15259 na účel subdodávok oprávnenej technickej činnosti podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 19. 10. 2011, pfd formát 62 kB, Word 97-3002 40 kB)
 • Informácia o najčastejších pripomienkach k žiadostiam o registráciu do IS OO podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 6. 12. 2012, Word 97-2003.zip 26 kB)
 • Žiadosť o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej kalibrácie/skúšky/inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia (AMS-KO) podľa § 15 vyhlášky MŹP SR č. 60/20111 Z. z. (vydanie 03. 03. 2014, Word 97-2003.zip, 205 kB)

 

V. Databáza posudzovateľov pre posudzovanie jednotlivých notifikačných požiadaviek určená ministerstvom podľa § 20 ods. 14 písm b) zákona o ovzduší

 • Databáza posudzovateľov pre posudzovanie jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. zn. 59795/2011 zo dňa 18. 10. 2011 (pdf, 49 kB); doplnenie č. 1 zn. 41625/2014 zo dňa 5. 09. 2014 (pdf, 268 kB), doplnenie č. 2 zn. 24725/2015 zo dňa 14. 05. 2015 (pdf, 257 kB)
 • Vyhlásenie posudzovateľa - experta pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností (pdf, 22 kB)

 


 

VI. Semináre, školenia, stanoviská, vyjadrenia .... vo veciach monitorovania emisií a kvality ovzdušia

 • Pracovný seminár „Inšpekcia zhody automatizovaných meracích systémov emisií“, 29. 10. 2014, SIŽP, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 3 (pdf, 87 kB)
 • Odborné školenie SIŽP – ÚIOO, OIOO, „Téma: Monitorovanie emisií, inšpekcia meracích systémov, kontrola platnosti správ ...“, 14. – 15. 06. 2016, IŽP BB, Jegorovova 29B, Banská Bystrica (pdf, 233 kB)

 

Dokumenty SNAS:

Dokumenty SNAS pre akreditáciu - všeobecne

Kontrolné otázky na subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.
Upozornenie: Je potrebné prekontrolovať, či na stránke SNAS zverejnené kontrolné otázky sú aktualizované podľa platného znenia zákona č. 137/2010 Z. z. a platného znenia vyhlášky č. 60/2011 Z. z. a vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ak zákon a /alebo vyhlášky boli vo veciach oprávnených technických činností zmenené alebo doplnené.