Vytlačiť Poslať stránku

Právne predpisy

Zoznam právnych predpisov platných pre ochranu ovzdušia

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.strong>

Stav k 1. 01. 2016

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.
 • Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (poznámka - podľa § 35 ods. 3 zákona, národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý platia podľa doterajšieho predpisu - ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z.z., vyhlášky č. 159/2010 Z. z. a vyhlášky č. 52/2012 Z. z.)
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2004 Z. z., zákona 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z.
 •  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z. z. - UPOZORNENIE od 31. 12. 2016 nahradené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (účinnosť 15. 06. 2016, nahradila vyhlášku č. 361/2010 Z. z.)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší (stránka pre oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informá­ciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (nahradila vyhlášku č. 357/2010 Z. z.)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z. (účinnosť novely k 1. 1. 2016)
 • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia č. 32/2011 Z. z., uverejnenie v čiastke 2/2010 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky)   (stránka pre oprávnené posudzovanie)