Vytlačiť Poslať stránku

Právne predpisy EÚ

 

ZOZNAM  PREBERANÝCH  PRÁVNYCH  AKTOV EURÓPSKEJ  ÚNIE


 

Kvalita ovzdušia

 

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480. 
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480.
 3. Vykonávacie rozhodnutie komisie 2011/850, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia

 

Národné emisné stropy

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky v znení smernice Rady 2006/105/ES  a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 - platná do 30. júna 2018


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.


 

 

Prípustná miera znečisťovania  (obmedzovanie emisií zo zdrojov)

 

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (časti: veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá).
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008.
 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach v znení smernice Komisie 2014/99/EÚ.
 4. Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce  sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.
 5. Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.
 6. Rozhodnutie Komisie 2015/25/EÚ zo 17. januára 2014, ktoré sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.
 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra  2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (smernica o MCP).


 

Kvalita palív

 

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1182/2003, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES, smernica Komisie 2011/63/EÚ a smernice Komisie 2014/77/EÚ.
 2. Smernica Rady 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ.

 

Regulované výrobky - farby

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES.

 Prístup k právu Európskej únie: