Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Povinnosti spracovateľa starých vozidiel pri prevzatí starého vozidla na spracovanie

  • Podľa § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch“) je spracovateľ povinný vystaviť pri prevzatí starého vozidla na spracovanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal, ak túto povinnosť za neho nevykonáva osoba vykonávajúca zber starých vozidiel (§52a).
  • Podľa § 52 ods. 1 písm. l) zákona o odpadoch je spracovateľ povinný prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovaného poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal.
  • Podľa § 52 ods. 2 zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný vyplatiť kúpnu cenu držiteľovi starého vozidla alebo inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie; touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).