Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

 

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«

1.


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
3.


vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku cezhraničnej prepravy odpadov, dovozu odpadov, vývozu odpadov a tranzitu odpadov v Európskej únii sú:

1. Nariadenia

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006 o preprave odpadov (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“);
 • Nariadenie Komisie (ES)č. 1379/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, VII a VIII k Nariadeniu č. 1013/2006;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008 o vypĺňaní prílohy IC k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2010 z 12. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156;
 • Nariadenie Komisie (ES)č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD a riadení pohybov odpadov cez štátne hranice;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých krajín;
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2010 z 23.septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých nečlenských krajín OECD;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 661/2011 z 8.júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 z 11.júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 135/2012 z 16.februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s čieľom začleniť nezaradený odpad do jeho prílohy IIIB;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 57/2013 z 23.januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IC, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 660/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 733/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa menia prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2002/2015 z 10. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2016 o preprave odpadu.

2. Rozhodnutia

 • Rozhodnutie Komisie (2010/438/EÚ) z 10. augusta 2010,ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Bulharsko vzniesť námietky proti preprava určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Bulharska v súlade s nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006;
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 854/2011 z 15.decembra 2011, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Rumunsko vzniesť námietky proti preprave určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Rumunska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu;