Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

 

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«

1.


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
3.


vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku cezhraničnej prepravy odpadov, dovozu odpadov, vývozu odpadov a tranzitu odpadov v Európskej únii sú:

1. Nariadenia

2. Rozhodnutia

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže