Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2019/011665/Bal

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Lysica.

Žiadateľ: Jana Kubalová, Starohradská 309/18, 013 03 Varín.