Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/011388/Bra

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností  uvedených v Zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, súvisiacich na výstavbu cyklotrasy VD Žilina - Terchová. Výrub sa bude realizovať v  k. ú. Krasňany.

Žiadateľ: Malá Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina