Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP3-2018/039099/Bal

18.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Lysica, parcela č. KN-C 1283/2, 1283/3, 1283/4 v zmysle § 13 ods. 2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom sú: Drahomíra Ďurčanová, Ján Ďurčan, Lysica č. 112, 013 05 Belá.

OU-ZA-OSZP1-2018/038967/Roj

17.10.2018 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 4 v súvislosti so záchranou populácie vodných živočíchov Ivančiná

OU-ZA-OSZP1-2018/038826/Drn

17.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z.

OU-ZA-OSZP1-2018/038827Drn

17.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z.

OU-ZA-OSZP1-2018/037567/Ryb

17.10.2018 Projekt Rodinný dom a hospodárska budova

OU-ZA-OSZP1-2018/035310/Roj

16.10.2018 Žiadosť o aplikáciu stopovačov v súvislosti s geologickým prieskumom pre diaľnicu D1 Turany - Hubová