Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Turčianske Teplice

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže