Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Ružomberok

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-RK-OSZP-2018/008926-002/Ol

10.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie južnej strany pozemkov parc.č.C-KN 15795/1,15795/5 v k.ú. Ružomberok, žiadateľ Ing. Ivan Stromko, Ružomberok.