Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Ružomberok

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-RK-OSZP-2019/006030-002

16.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie 160 ks hospodárskych zvierat (ovce, kozy) na voľných ležoviskách, umiestnenie košiara, zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ružomberok, v lokalitách Trlenská dolina, Černová - Zrázy (v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra).

Žiadateľ : Jozef Badánik - SHR, Podhora 1286/13, Ružomberok

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk

Nová web stránka

15.05.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/005954

Predmet konania : Vydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v chránenom území.

Kataster : Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo Ludrová

OU-RK-OSZP-2019/005920-002

14.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti 1.Ružomberskej lyžiarskej, a.s. Bratislava o súhlas na realizáciu dočasného (od 15.5.2019 do 30.6.2019) prenosného oplotenia staveniska vodnej stavby "SKIPARK Ružomberok, Zjazdovka Žľabiny a dojazdový areál Hrabovo - SO A05 Prekrytie potoka" v k.ú. Ružomberok, na pozemku parc.č.C-KN 14524/1 (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať písomne na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk