Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Martin

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-MT-OSZP-2019/7243

20.03.2019 Predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci pastvy hov. dobytka na území OP NP Veľká Fatra.
Žiadateľ: UPPS Nolčovo.
Termín možnosti prihlásenia sa do konania končí 27. 03. 2019.