Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-LM-OSZP-2019/06749-Pa

17.05.2019 Žiadosť Mgr. art. Kristíny Tormovej, Bratislava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcele č.KN-C 10587/1 (KN-E 10587/1), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, extravilán obce Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.