Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-LM-OSZP-2019/01535-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Beňušovce, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbárnikov Beňušovce, Liptovský Trnovec, 031 01 Liptovský Mikuláš.

OU-LM-OSZP-2019/01483-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Babky, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec.

OU-LM-OSZP-2019/01393-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Mikuláš.

OU-LM-OSZP-2019/1374-CEN

16.01.2019 Súhlas pre UTGARDAR občianske združenie, na organizovanie verejného kultúrneho podujatia " UTGARD- Festival včasného stredoveku" na parcele č. 2676/30, k.ú. Partizánska Ľupča, v termíne 29.06.2019-30.06.2019, na území ochranného pásma NAPANTu