Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2018/039487/Vk

Žiadosť spol. Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu „DS_Sereď, 2x22 kV vedenia VN 359, 1026, VNK“, ktorý čiastočne zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď.

Oznámenie