Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2018/039275/Ma

Žiadosť spoločnosti AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455 o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k stavbe „Slovenská Nová Ves – Závlahové hospodárstvo“. Navrhované vedenie 1kV leží v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Úľanská mokraď.

Oznámenie