Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2019/013411/Vk

21.03.2019 správne konanie z vlastného podnetu vo veci posúdenia projektu geologickej úlohy „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách. Časť A1, Západné Slovensko – Trnavský samosprávny kraj“ podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. Cieľom geologickej úlohy je vybudovanie 33 ks úzkoprofilových hydrogeologických vrtov, na skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH. Vrty sú riešené variantne, ktoré sú rozpracované na 80 rozdielnych lokalizácií. Z toho deväť variantov vrtov sa nachádza v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď a jeden variant vrtu sa nachádza v Chránenom vtáčom území Lehnice.

2019/013486/Vk

19.03.2019 Žiadosť spoločnosti Zdeno Vlach Foto a Kamera KARPATIA o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. potrebnej na filmovanie sokola sťahovavého (dokumentárny film pre Slovenskú televíziu) na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

OU-TT-OSZP3-2019/012894/Bo

15.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení – elektrických ohradníkov, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody, v katastrálnom území Dobrá Voda, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadateľ: SHR Marián Novák, Dobrá Voda, IČO: 31 846 475.

OU-TT-OSZP3-2019/012971/ŠSOPaK/Ze

15.03.2019 Žiadosť od: Ľuboš Galia, Zvončín 32, 919 01 Zvončín, o vydanie súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, v k. ú. Lošonec – pozemky p. č. : 1191/20, celková výmera 893m2, v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.

2019/013004/Ma

15.03.2019 Žiadosť spoločnosti DJ engineering s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade. Dôvodom je realizácia projektu „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“ (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9, 720/10, 720/11, 720/25, 720/26 v k. ú. Eliášovce.

2019/013022/Pt

15.03.2019 Žiadosť Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 56 zákona č. 543/2002 Z. z., na realizáciu výskumu prírodných zložiek krajiny v Chránenom areáli Bahno, kde platí 5.stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita sa nachádza v území Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

2019/012952/Ma

14.03.2019 Žiadosť Ing. Tomáša Bohunického, Lachova 35, 851 03 Bratislava o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v §14, §15 §16 zákona č. 543/2002 Z. z. na splav Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Klátovské rameno, v ktorej platí V. stupeň ochrany prírody podľa zákona. Konkrétne ide o plavenie sa bezmotorovými člnmi po Klátovskom ramene od vodného mlyna pri obci Dunajský Klátov po sútok s Malým Dunajom, ktorého účelom je čistenie koryta toku Klátovského ramena od plastových fliaš.