Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2018/032978/Pt

03.10.2018 Žiadosť spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, 905 01 Senica o vydanie súhlasu, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade, z dôvodu plánovanej výstavby na KN-E parcele č. 10199 v k. ú. Šajdíkove Humence, ktorá je v zmysle platného územného plánu určená na výstavbu rodinných domov.