Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2019/019528/Pt

15.05.2019 Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 92101 Piešťany o vydanie povolenia na vykonanie protipovodňového výcviku, ktorý sa plánuje uskutočniť v dňoch 1.-3. júla 2019, v čase od 7:00 do 15:00 hodiny na vodnom toku Váh – časť Horná Streda (Na kazetách) až Piešťany a aj na vodnej nádrži Sĺňava resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany.

2019/019272/Pt

14.05.2019 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava o povolenie potrebných výnimiek podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizovaním stavby „TA Lošonec VN 217, Odbočka Chemika VNK, VNV“, ktorá sa plánuje realizovať popri cestnej komunikácii smerujúcej od vodnej nádrže Horné Orešany k obci Lošonec. Navrhovaná činnosť zasahuje aj do Prírodnej rezervácie (PR) Lošonský háj, kde platí 5.stupeň územnej ochrany.