Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TN-OSZP1-2019/020209-2/DUR

10.06.2019

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Auto CT, s.r.o. o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade Biela voda v k.ú. Mestečko + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 7.6. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnostiAuto CT, s.r.o.,IČO: 36825182, so sídlom: Záriečie 117, 020 52 Mestečko.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade vodného toku Biela voda v súvislosti so stavbou „Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko“ na pozemku parc. č. 549/46 v katastrálnom území Mestečko. Jedná sa o územie s prvým stupňom ochrany prírody. Pre potreby rozšírenia príjazdovej komunikácie do areálu STK a zlepšenie nevyhovujúcich sklonových pomerov pre zabezpečenie odvodnenia spevnených plôch (stavebný objekt SO 05) je v najužšom mieste súbehu STK s korytom vodného toku Biela Voda navrhnutá úprava ľavého brehu.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírodyďalejžiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konaniapodľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 25.6. 2019.

           S pozdravom 

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Príloha pre ŠOP SR: Kópia žiadosti a projektovej dokumentácie

Rozdeľovník:

1. Auto CT, s.r.o.,IČO: 36825182, Záriečie 117, 020 52 Mestečko

2. Ing. Štefan Pecho, Nosice 188, 020 01 Púchov

3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany

4. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava
 11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže