Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TN-OSZP1-2019/019238-002/BAL

12.06.2019

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu vodného toku Klanečnica v súvislosti so stavbou „I/54 Moravské Lieskové – most 107“
- oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že 07. 06. 20149 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, v zastúpení splnomocnenca spoločnosti Structing, s. r. o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 45 432 023 z 31. 05. 2019, doručená 07. 06. 2019.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu vodného toku Klanečnica v súvislosti so stavbou „I/54 Moravské Lieskové – most 107“ podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Mostný objekt ev. číslo 000054 – 107 v km 159,674 cesty I/54 leží na parcele CKN č. 24790, 24791/1, 24766/23, 24766/25 a 24766/42 v katastrálnom území Moravské Lieskové. Žiadateľ v prílohe zaslal PD stavby a uhradil správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto listu.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Rozdeľovník
Structing, s. r. o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Obec Moravské Lieskové 657, 916 42
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže