Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TN-OSZP1-2019/017334-004/BAL

10.06.2019

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie informačnej tabule - oznámenie o začatí správneho konania.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 07. 06. 2019 začal správnekonanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Obce Chocholná – Velčice, Obecný úrad 312, 913 04 Chocholná – Velčice z 21. 05. 2019 a doručenej 07. 06. 2019.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie informačnej tabule na parcele č. 2114/12 v k. ú. Chocholná – Velčice, časť Kykula. Žiadateľ doložil stanovisko Správy CHKO Biele Karpaty CHKO BK/5/2019 z 06. 05. 2019, PD vypracovanú autorizovaným architektom Ing. Arch. Daliborom Hrivnákom z mája 2019 a Zmluvu o nájme časti pozemku medzi vlastníkom predmetnej parcely a občianskym združením Silnejší slabším, so sídlom Zlatovská 10, 911 05 Trenčín, IČO 422 768 29. Obec s vyššie uvedeným občianskym združením spolupracuje na vytvorení informačno-oddychovej zóny v lokalite Kykula.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

S pozdravom

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Rozdeľovník
Obec Chocholná – Velčice, Obecný úrad 312
OZ Silnejší slabším, Zlatovská 10, 911 05 Trenčín

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže