Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SV-OSUP-2019/000566

11.06.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2019/000566

06.06.2019

11.06.2019

5 dní

Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín – vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie informačného panela na lokalite Huta v doline Chotinka, na parc. C-KN 1947, k.ú. Stakčín, na území s 3. Stupňom územnej ochrany v NP Poloniny.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže