Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PO-OSZP1-2019/011891/HV

 

  

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci resp. elektronicky na adresu:  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci  je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2019/011891/HV

11.02.2019

11.02.2019

5 pracovných dní

Media Fresh s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislavva - žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s organizovaní verejnosti prístupného športového podujatia na doskočisku malého mostíka v lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese na území Tatranského národného parku.