Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/027868/KM

22.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/027535/SA

22.05.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2015/042995-007/RD zo dňa 05.02.2015.

OU-PO-OSZP1-2019/027490/SJ

21.05.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/027539/KM

20.05.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže