Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP

OU-ML-OSZP-2019/000364-2

22.03.2019 Obmedzenie a zákaz činnosti na ochranu orla krikľavého podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p.

OU-ML-OSZP-2019/000364-3

22.03.2019 Obmedzenie a zákaz činnosti na ochranu orla krikľavého podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p.