Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TO-OSZP-2019/002250

Číslo konania: OU-TO-OSZP-2019/002250

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Mesto Topoľčany – mestský úrad, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Dôvod žiadosti: Uvedené dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu v trase kanalizácie

Predmet žiadosti: 2 ks Borovica

Dátum a miesto konania: 20.02.2019 o 09:00 hod., Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. d. 138, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Dotknuté územie a katastrálne územie: k.ú. Topoľčany, parc. reg. „C“ č. 5447/133, druh pozemku: ostatné plochy

Dátum podania: 11.2. 2019

Dátum zverejnenia informácie: 11.2. 2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu