Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TO-OSZP-2018/013136

Číslo konania: OU-TO-OSZP-2018/013136

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Žiadateľ: Jozef Kučerka, Tatiana Kučerková, Malé Ripňany 163, 956 07 Veľké Ripňany

Predmet žiadosti o výrub: 3 ks Agát, 1 ks Jaseň

Dôvod žiadosti: Všetky uvedené stromy rastú hneď vedľa prístupovej komunikácie k rodinnému domu. Zdravotný stav stromov je zlý, najmä počas veterných dní zo stromov padajú na prístupovú komunikáciu veľké konáre, ktoré môžu spôsobiť škody na majetku alebo ohroziť zdravie a životy

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dotknuté územie a katastrálne územie: k.ú. Malé Ripňany, parc. reg. „C“ č. 605/1, druh pozemku: trvalý trávny porast.

Dátum podania: 05.12.2018

Dátum a miesto konania: 19.12.2018 o 09:00 hod., Obec Malé Ripňany, obecný úrad, 956 07 Malé Ripňany.

Dátum zverejnenia informácie: 7.12. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu Milos.Murco2@minv.sk