Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TO-OSZP-2018/012995

Číslo konania: OU-TO-OSZP-2018/012995

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Žiadateľ: Obec Preseľany, 956 12 Preseľany č. 77

Predmet žiadosti o výrub: 1 ks Breza previsnutá, 1 ks Jaseň štíhly

Dôvod žiadosti: Poškodený koreňový systém, stromy majú previs nad štátnu komunikáciu I/64, pri zvýšenej veternej situácii hrozí pád na frekventovanú cestu

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dotknuté územie a katastrálne územie: k.ú. Preseľany, parc. reg. „C“ č. 546/2, druh pozemku: ostatná plocha

Dátum podania: 29.11. 2018

Dátum a miesto konania: 17.12.2018 o 09:00 hod., Obec Preseľany – obecný úrad, 956 12 Preseľany č. 77

Dátum zverejnenia informácie: 4.12. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu Milos.Murco2@minv.sk