Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NZ-OSZP-2019/006879

Číslo konania: OU-NZ-OSZP-2019/006879

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, priemyselných hnojív pri poľnohospodárskej činnosti podľa ust. § 14 ods. 2 písm. c) zákona


Dotknuté územie: k.ú. Veľká Maňa - ochranné pásmo PR Žitavský luh a PP rieka Žitava

Žiadateľ: Ing. Jozef Gajdoš, SHR, Dlhá 2, Maňa

Dátum zverejnenia informácie: 15.03.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní : 8 pracovných dní od zverejnenia informácie, písomne na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky alebo elektronicky na adresu: