Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NZ-OSZP-2018/017123

 

Číslo konania: OU-NZ-OSZP-2018/017123

Predmet konania: Vydanie rozhodnutia podľa ust. § 4 ods. 2 zákona

Dotknuté územie: k.ú. Šurany

Dátum zverejnenia informácie: 05.12.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní : 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky alebo elektronicky na adresu: