Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NR-OSZP1-2019/031078

11.06.2019

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2019/031078

Predmet konania: Povolenie výnimiek podľa § 13 ods. 1 písm. a/ (vjazd a státie motorovým vozidlom), § 13 ods. 1 písm. b) (vjazd a státie bicyklom) a vydanie súhlasov podľa § 13 ods.2 písm. g) (umiestnenie reklamného alebo propagačného zariadenia), § 13 ods.2 písm. k) (organizovanie verejného spoločenského podujatia) a §13 ods.2 písm. l) (umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – prenosné WC, predajné stánky) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na časti územia CHKO Ponitrie z dôvodu usporiadania verejnosti prístupného spoločenského podujatia „Drážovský piknik“ dňa 30.6.2019 v čase od cca 10,00 – 15,00 hod.

Žiadateľom je spoločnosť NRCAR s.r.o. Mostná 13, 949 01 Nitra.

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy https://slovensko.sk/

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže