Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NR-OSZP1-2019/030890

11.06.2019

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2019/030890

Predmet konania: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – t.j. či predložený projekt „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskeho významu SKUEV0263 Hodrušská hornatina a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie monitorovania pravdepodobnej environmentálnej záťaže SK/EZ/LV/2121 – Pukanec – štôlne a haldy, typ lokality je opustená priemyselná lokalita. V rámci riešenia geologickej úlohy budú realizované terénne merania a odbory vzoriek podzemných a povrchových vôd a pevných materiálov. Environmentálna záťaž malou časťou zasahuje do územia európskeho významu SKUEV0263 Hodrušská hornatina.

Žiadateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 917 04 Bratislava 11

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže