Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NR-OSZP1-2018/044869

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2018/044869

Predmet konania: Vydanie výnimiek zo zakázaných činností dodatočného povolenia stavby „ záhradný dom“ a oplotenia na pozemku p.č. 4894/1 k.ú. Kamenica nad Hronom v záhradkárskej osade v NPR Burdov v zmysle § 16 odst.1

Dôvod žiadosti: umiestnenie stavby a oplotenie pozemku

Žiadateľom je MUDr. Ondrej Veis a manželka Mgr. Ingrid Veisová, bytom Želiezovce

Dátum zverejnenia informácie: 6.12.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu Svatopluk.Cepelak@minv.sk