Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2018/042990

20.11.2018 Žiadosť o predĺženie rozhodnutia, v ktorom bola udelená výnimka na výskum chrobákov ( Coleoptera) v 3,4, a 5 stupni ochrany - Vladimír Vyhnálek, bytom Olomouc

OU-NR-OSZP1-2018/042738

16.11.2018 Posúdenie vybudovania spúšťacej rampy v SKUEV0393 Dunaj - Sikenica

OU-NR-OSZP1-2018/042569

15.11.2018 Posúdenie dodatočného povolenia stavby „ záhradný dom“ a oplotenia na pozemku p.č. 4894/1 - Želiezovce