Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2018/039338

12.10.2018 Žiadosť o predĺženie výnimky - Slovenská ornitologická spoločnosť

OU-NR-OSZP1-2018/039250

11.10.2018 Vydanie odborného stanoviska - Chľaba

OU-NR-OSZP1-2018/038970

09.10.2018 Povolenie výnimky na rúbanie drevín - Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešťany