Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2019/012190

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera ) v CHKO Dunajské luhy - Vladimír Vyhnálek, ČR

OU-NR-OSZP1-2019/012039

17.01.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „PE_Súlovce" je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Západoslovenská distribučná, a.s.,

OU-NR-OSZP1-2019/011617

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera) a brdoch ( Heteroptera ) v 2,3, 4 a 5 stupni ochrany v chránených územiach Nitrianskeho kraja - Jozef Cunev a Jaroslav Kúdela