Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/001998

11.01.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 1 ks topoľ čierny (Populus nigra), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 6/1 - záhrada v k. ú. Spišské Vlachy, v areáli Domu dôchodcov, ul. Jarná 5, je prestárly, poškodený, ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, a 1 ks javor mliečny (Acer platanoides), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 1060/1 - ostatná plocha v k. ú. Spišské Vlachy, v parku, ul. SNP, na území Pamiatkovej zóny mesta Spišské Vlachy, potrebný z kompozičných dôvodov v zmysle projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“, v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2018/11458-4/53332/KI,SO,HT zo dňa 06.07.2018.
Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta, evidované na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa: 10. 01. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže