Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žarnovica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici stále pracovisko Žarnovica, Bystrická ul. 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy