Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Revúca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

OU-RA-OSZP-2018/000983

09.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín ( cca 4 ks rodu buk, breza, hloh) na parcele KNE č. 964, 1969/5,2109/1, 2110/1 v k.ú. Muráň pre vlastníka predmetných parciel.