Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Revúca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

OU-RA-OSZP-2018/001012

16.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie a preháňanie oviec a na umiestnenie prístrešku na ich ochranu v k.ú. Muránska Lehota pre žiadateľa EPPROS, s.r.o., Rusovská 17, Bratislava.