Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Detva

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene stále pracovisko Detva, Záhradná 12, 962 12 Detva alebo elektronicky na adresu: v lehote do  7 dní od zverejnenia informácie.

OU-DT-OSZP-2019/000127/JAG

17.01.2019 Martin Melich, bytom Jilemnického č. 990/5, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8933/3 (TTP) v CHKO Poľana, v k. ú. Detva