Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BR-OSZP-2019/004509 Kuk

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/20002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc. č. KN - C 2430 (zastavené plochy a nádvoria) v k.ú. obce Pohorelská Maša pre žiadateľa: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá.

Jedná sa o 2 ks drevín - smrek sp.. Dreviny rastú v blízkosti bytového domu, čím ohrozujú zdravie a život človeka a majetok.