Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/000856

06.06.2019

Žiadosť o výrub drevín na pozemkoch parcelné čísla E KN 922, 989/11, 1721/1, a C KN 2219/14, 409/1, 2233/1 v k. ú Štiavnické Bane

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže