Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/000835

06.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie za hranicami zastavaného územia obce, na pozemku parcelné č. E KN 6313/1 v k. ú. Banská Štiavnica

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže