Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Radničné nám. 18, 976 01 Banská Štiavnica alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-BS-OSZP-2018/001250

12.11.2018 výrub drevín

OU-BS-OSZP-2018/001251

12.11.2018 výrub drevín

OU-BS-OSZP-2018/001225

08.11.2018 výrub drevín