Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/021797-Ku

12.06.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu a povolenia  výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na usporiadanie kultúrno – výchovného turistického podujatia „Výstup Bartkovcov na Bartkovú hoľu“  a vjazdu osobnými motorovými vozidlami po spevnenej lesnej ceste z obce Pohorelá v smere Skalička, Piksova dolina, Bučinka k zrubu "Na Kanapnej" kde budú zaparkované na území Národného parku Nízke Tatry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže